Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Conecterm s.r.o. se sídlem Konopná 341/12, Brno. IČO: 25584863, DIČ: CZ25584863, Zápis: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 35570. (dále jen prodávající).

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží a služeb prodávajícím a jsou pro obě smluvní strany, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak závazné.

2. Objednávka

Objednávky jsou prodávajícím přijímány emailem, faxem, telefonicky nebo poštou. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

 • přesné označení kupujícího (obchodní jméno firmy)
 • IČ, DIČ kupujícího
 • jednoznačnou identifikaci zboží
 • množství objednaného zboží
 • adresu – sídlo kupujícího (pokud se liší fakturační adresa kupujícího od jeho sídla, je nutno uvést obě adresy)
 • kontaktní osobu příjemce zboží (kupujícího), telefon, e-mail
 • přepravní podmínky
 • podpis oprávněné osoby kupujícího

 

Písemná objednávka zaslaná prodávajícímu je závazná. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva (dále jen Smlouva). Od okamžiku uzavření Smlouvy začíná běžet doba pro vyřízení objednávky. Zboží bude, za podmínek stanovených v VOP, kupujícímu dodáno ve Smlouvě dohodnutých termínech.

Při uzavření první Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je kupující povinen doložit prodávajícímu následující doklady:

 • kopii osvědčení o registraci k DPH (u plátců DPH)
 • souhlas s VOP

3. Cenové podmínky

Cena zboží se sjednává jako smluvní. Cenou zboží se rozumí cena bez DPH uvedená v aktuálním ceníku prodávajícího ke dni potvrzení objednávky. Aktuální ceník zboží je dostupný na www.conecterm.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Cena zboží na objednávku je sjednána individuálně ve  Smlouvě.

4. Platební podmínky, smluvní pokuta

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit cenu zboží při jeho převzetí nebo předem na základě zálohového daňového dokladu vystavené prodávajícím.

V případě, že si smluvní strany dohodly úhradu zboží bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu, zavazuje se kupující uhradit kupní cenu zboží řádně a včas. Závazek kupujícího se považuje za uhrazený v okamžiku, kdy je celá kupní cena připsána na účet prodávajícího. I pro tento případ se smluvní strany dohodly, že v případě zboží na objednávku je prodávající oprávněn požadovat složení zálohy na  koupi zboží až do výše 100% kupní ceny zboží.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody, smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní pokuta je splatná doručením výzvy k její úhradě.

V  případě prodlení kupujícího s  úhradou kupní ceny z jakékoli Smlouvy je prodávající oprávněn pozastavit dodávku zboží  z jiné Smlouvy.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zaniká oprávnění kupujícího k  odběru zboží bez jeho předchozí úhrady.

5. Slevy

Stálým zákazníkům je možno poskytnout slevy z kupní ceny oproti ceníkovým cenám. Ostatním zákazníkům mohou být poskytovány tzv. množstevní slevy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v  případě, že není kupní cena zaplacena řádně a včas, nárok kupujícího na slevu zaniká a prodávající je oprávněn kupujícímu doúčtovat rozdíl mezi kupní cenou uvedenou ve Smlouvě a cenou zboží dle ceníku prodávajícího ke dni uzavření Smlouvy.

6. Dodací podmínky a doprava

Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky. Zboží je možno dodat prostřednictvím smluvní přepravní služby.

V případě, že předmětem Smlouvy je zboží, které není běžně skladem, ať již z důvodu požadovaného množství nebo typu zboží (dále jen zboží na objednávku), je termín dodání pouze orientační a jeho nedodržením nevzniká kupujícímu nárok na odstoupení od smlouvy.

7. Místo plnění dodávky a převzetí zboží

Pro předání zboží je místem plnění provozovna prodávajícího. Předávací povinnost prodávajícího je splněna předáním zboží veřejnému přepravci. Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží, je povinen podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a poté o zjištěných závadách neprodleně písemně informovat prodávajícího.

Kupující je povinen dodané zboží řádně prohlédnout a případný výskyt zjevných vad, včetně množstevních nedostatků jeho dodávky, neprodleně, jinak ve lhůtě do 5 dnů od dodání zboží, písemně oznámit prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty se má za to, že kupující převzal zařízení bez zjevných vad.

Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od přepravce.

8. Reklamace, záruční a pozáruční servis

Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném písemně prodávajícímu.  V protokolu o vadách odběratel uvede určení předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.

Prodávající neodpovídá za následující vady zboží:

 1. vady způsobené používáním zboží v rozporu s podmínkami  uvedenými v návodu k použití;
 1. vady způsobené užíváním zboží neproškolenou osobou  či neodbornou manipulací;
 2. vady vzniklé vadným  skladováním po dodání  zboží;
 3. vady vzniklé v důsledku nerespektování doporučených  servisních intervalů. 

 

Prodávající odpovídá za kvalitu prodávaného zboží ke dni jeho předání, záruka za jakost je poskytována pouze v případě, že tato je poskytována výrobcem, v  jím stanoveném rozsahu uvedeném v prohlášení o záruce.

Kupující má právo na pozáruční a bezplatný záruční servis. Kupující bere na vědomí, že případná záruka za jakost a doba jejího trvání nemůže být směšována s  životností zboží, když tato je podmíněna užíváním zboží v souladu s návodem k užívání, a tato záruka za jakost se nemůže vztahovat na části zboží, které podléhají  spotřebě.

9. Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující tímto výslovně souhlasí do odvolání se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely nabídky zboží, spolupráce a k marketingovým účelům.

10. Právo vlastnictví

Smluvní strany se výslovně dohodly, že vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným  zaplacením kupní ceny zboží.

Kupující prohlašuje, že je schopen splnit své obchodní závazky vůči prodávajícímu i třetím osobám a výslovně se  zavazuje v  případě změny těchto okolností zboží buď na prodávajícího vrátit, nebo podepsat výhradu vlastnického práva prodávajícího ke zboží s  úředně ověřeným podpisem zástupce kupujícího, a to do tří dnů od výzvy prodávajícího.

11. Ostatní ujednání

V případě, že jedno nebo více ustanovení VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení VOP, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s obchodním případem budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze  stran oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli strany s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Změna okolností ve smyslu § 1765 NOZ na straně kupujícího nemá vliv na závaznost objednávky, smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 NOZ.

12. Platnost VOP

Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP.

V Brně dne 1. ledna 2016